Program rozvoje venkova

 

V rámci  Programu rozvoje venkova  jsou dvakrát ročně vypisována kola podávání žádostí.

 

Podávání žádostí  v roce 2022.

                                                                                          

Také v roce 2022 budou probíhat další kola podávání Žádostí o nenárokové dotace z PRV. Bude, tak jako každým rokem, vyhlášeno jarní a podzimní kolo a o termínech vyhlášení bude informovat MZe a také je uveřejníme na našich stránkách. Podávání bude probíhat opět prostřednictvím Portálu farmáře.

 

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014- 2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

 

Informace může podat také Ing.Zdeněk Perlinger - 607 103 244 

 

Strategický plán společné zemědělské politky na období 2023 - 2027

K tomuto tématu připravuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI webináře pro podnikatele ve formě ucelených informací k vládním nařízením, požadavkům, žádosti apod. 

Webináře se budou konat od poloviny února do konce března online formou v MS Teams. Registrace přes portál eagri, dotace, SZP 2023.