Cross-compliance

Od  roku 2009 je vyplácení většiny dotačních titulů v České republice podmíněno plněním podmínek udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (DZES), dodržováním povinných požadavků na hospodaření v oblasti životního prostředí, změny klimatu, dobrého zemědělského a envirnomentálního stavu půdy, dále pak v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířata a zdraví rostlin včetně welfer zvířat (PPH).

Požadavky kontroly Cross-compliance se každoročně aktualizují a zemědělská veřejnost je každoročně informována za strany MZe Průvodcem zemědělce Kontrolou podmíněnosti.

Znění pořadavků pro rok 2020

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/index-9.html


Působnost jednotlivých kontrolních organizací v rámci kontroly naleznete v Průvodci na straně 8.


POZOR : pro rok 2019 je třeba používat novou publikaci - znění kontrolních požadavků se rok od roku může lišit - zatím není na stránkách MZe k dispozici