4.2017

21.08.2017 12:19

Zpravodaj KIS KV z 4.8.2017 -

 

Vážení žadatelé, řada z Vás se připravuje na další kole Žádostí z PRV – posílám proto informace k 5. Kolu :

 

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

 

 

Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí.

 

 

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 5. kolo příjmu žádostí na operace :

4.1.1 Investice do zemědělských podniků,

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP,

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů,

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu

 

 

od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

 

 

Operace                                                                                                      Alokace (Kč)

 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků                                            1 137 168 000,-

 

 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů*                           575 000 000,-

 

 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích**                                  35 000 000,-

 

 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách**                                   112 000 000,-

 

 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin          46 000 000,-

 

 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství                            100 000 000,-

 

 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP                                140 000 000,-

 

 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a

technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich

uvádění na trh                                                                                             440 000 000,-

 

 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů                                                                 27 500 000,-

 

 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky

 krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů                                  50 000 000,-

 

 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném

zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin

a v průmyslových procesech                                                                          5 500 000,-

 

 

* Alokace pro operaci 4.2.1 zohledňuje nově zařazený záměr c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.

 

** U těchto operací se vzhledem k výši finanční alokace a průběhu čerpání finančních prostředků uvažuje o realizaci dvou výzev, a to v roce 2017 a 2019.

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí, a dále bude částka závazkování u každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 15 % zohledňující úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího řízení, odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.).

 

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

 

Dále byla upravena Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Tato Příručka byla upravena v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a obsahuje zejména změny týkající se postupu zadavatele, např. možnost jednat o nabídkách, povinnost zadavatele vyloučit dodavatele v případě střetu zájmů nebo nesplnění zadávacích podmínek, stanovení případů, kdy je možné změnit smlouvu, apod.

 

Zdroj : MZe ČR

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  ing.Zdeněk Perlinger,